Dar příspěvkové organizaci

Dobrý den.

Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je město. Byl nám nabídnut věcný dar, který bychom rádi přijali. Jedná se o nový nábytek, kterým bychom rádi zútulnili prostory pro naše klienty a keramickou pec. Můžeme dar přijmout? Jakým způsobem dar přijmout, abychom jej mohli co nejdříve začít užívat?


Děkuji.

Odpověď:

15.11.2022

Dobrý den.

Obecně platí, že příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele.
Pokud zřizovatel nestanoví jinak, příspěvková organizace může nabývat darem jakýkoliv majetek, je-li pro výkon její činností potřebný.
Zřizovatel též může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Samotnou darovací smlouvu pak uzavře příspěvková organizace svým jménem, darovaný majetek je však nabýván do vlastnictví jejího zřizovatele a současně se z hlediska příspěvkové organizace stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci ve smyslu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních celků.

S takovým majetkem příspěvková organizace hospodaří v souladu se zřizovací listinou.

Zmíněný zákon upravuje v § 27 a to v otst.7 i možnost nabývat majetek přímo do vlastnictví příspěvkové organizace. Takto nabytý majetek musí být potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. K nabytí daru do vlastnictví příspěvkové organizace je však také nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to udělovaný vždy pro každý jednotlivý případ samostatně. Toto pravidlo se neuplatní pouze u peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více jednotlivých darování.

Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele by byla darovací smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací absolutně neplatná. Tedy dar přijmout můžete, ovšem pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Souhlas patrně dostanete, a pokud chcete věci z daru užívat v době do udělení souhlasu, uzavřete s budoucím dárcem smlouvu o výpůjčce. Věci tak budete mít vypůjčené a až dostanete od zřizovatele souhlas k přijetí daru, uzavřete smlouvu darovací.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší