Finanční podpora kultury

Chceme jako právnická osoba finančně podpořit kulturní život v naší obci. Lze dary na podporu kultury promítnout do daní a nákladů? Jsme malá s.r.o.

Děkujeme

Odpověď:

                                                                                                                                               31.5.2024

Dobrý den.

Teoreticky si můžete snížit díky daru základ daně o maximálně 10 %, nebo si výši daru promítnout do nákladů a ušetřit na daních tímto způsobem.

Má to ale určité podmínky: Dar poskytnutý právnickou osobou lze uznat v základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 2000 Kč, platí tedy podmínka minimální výše každého poskytnutého daru. To znamená, že pokud bude právnická osoba každý měsíc darovat částku 500 Kč, tak v úhrnu za zdaňovací období bude sice splněn zákonem požadovaný limit 2000 Kč, nicméně nebude splněna podmínka minimální výše každého poskytnutého daru, který musí být alespoň ve výši 2000 Kč, aby byl daňově uznatelný.

Tyto dary (bezúplatná plnění) je třeba vždy prokazovat dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemce bezúplatného plnění, jaký je jeho předmět, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto a datum poskytnutí bezúplatného plnění.

Pokud hodnota bezúplatného plnění (daru) poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Lze si tedy díky daru snížit základ daně a to o max. 10 % a v tom případě, že by těch 10% snížení základu daně činilo méně než 2000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění ve výši 2 000 Kč odpočítávána pouze částka představující 10% základu daně. Ta procenta se odečítají od základu daně.

Nebo si lze dar uplatnit jako částku přímo do nákladů jako daňově uznatelný dar v celé výši, ovšem to lze pouze tehdy, pokud v daném zdaňovacím období vygenerujete dostatečně vysoký zisk.

Je tedy třeba si rozmyslet, jaký způsob uplatnění daru je v konkrétním případě pro dárce vhodnější a výhodnější. V detailech věc osobně konzultujte vždy v konkrétním případě se svojí účetní.

Právní předpis: zák. č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, zejména §20 odst. 8

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová

NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší