Krácení příspěvku zřizovatelem

Může zřizovatel krátit příspěvek své příspěvkové organizaci?

Odpověď:

17.02.2022

Zastupitelstvu obce je kromě schvalování rozpočtu, který musí podle zákona o rozpočtových pravidlech vyjadřovat závazné ukazatele pro právnické osoby zřízené nebo založené obcí při svém hospodaření. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zastupitelstvo schválilo rozpočet příspěvkové organizace jako závazný prvek rozpočtu, nemůže jej rada obce měnit. Podle ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., však lze vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. Záleží tedy pak na posouzení zřizovatele, jak zdůvodní změnu ve finančním vztahu k příspěvkové organizaci.

Podle zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Co do reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje budoucích let. Kompetentní orgány obce by měly dopředu vědět o tom, zda budou moci financovat všechny své příspěvkové organizace. A to v prvé řadě už při sestavování rozpočtu (resp. rozpočtového výhledu), kde jsou příspěvky zohledněny. Nikoli až ve chvíli, kdy své PO přestanou hradit příspěvek.

b) Zrušení příspěvkové organizace
Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele. Do té doby musí příspěvková organizace fungovat a tedy i plnit své závazky vůči třetím osobám. Pokud tedy příspěvková nedostane od obce příspěvek na provoz a třetím osobám nezaplatí, musí obec počítat s faktem, že po zrušení organizace půjdou veškeré závazky zrušené organizace za obcí.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší