Práce z domova

Pracuji v oblasti reklamy a můj dotaz se týká práce v režimu home office a náhrady mzdy při návštěvě u lékaře. Mám podepsanou pracovní smlouvu, kde je možný pohyblivý nástup /odchod do/z práce. Převážně pracuji z domova. Dohoda o výkonu práce z domova byla sepsána až v říjnu 2023 v návaznosti na změnu zákoníku práce, přičemž je v této dohodě zaměstnavatelem určeno rozvržení pracovní doby od 8.00 do 16.30 hod. Do dnešních dní byl uznáván nárok na návštěvu lékaře v max. délce 3 hod. Od února ale zaměstnavatel již nehodlá propustku k lékaři uznávat a dobu strávenou u lékaře si musíme napracovat, případně odčerpat z konta pracovní doby. Má otázka tedy zní, zda má zaměstnavatel na výše uvedené rozhodnutí právo? V mé podepsané dohodě o práci z domova je pracovní doba určena, přesto si ji v reálu můžeme v rozumné míře upravit. S pozdravem

Odpověď:

31.5.2024

Dobrý den.

V § 317 odst. 4 zák. 262/2006 Sb. sice zůstala zachována úprava dopadající na práci na dálku konanou v době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje a to tak, že dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek zaměstnanec sám rozvrhuje, platí, že:

a) se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije; délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis podle § 199 odst. 2 jinak, 

c) se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit (tzv. fiktivní rozvrh).

Pokud Vám však v dohodě o práci na dálku zaměstnavatel pracovní dobu a její rozvržení stanovil, což je Vámi popsaný případ, a to od 8.00 do 16.30 hod, i když ústně bylo sděleno, že si můžete mírně pracovní dobu upravit, jde pořád o pracovní dobu určenou a rozvrženou zaměstnavatelem. Nárok na náhradu mzdy či platu při jiných důležitých osobních překážkách v práci v tomto případě, domnívám se, máte.

Mezi překážky v práci patří i vyšetření či ošetření u lékaře. Pracovní volno v tomto případě s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Nárok na náhradu mzdy tedy patrně máte. Zaměstnavatel nesmí svými rozhodnutími ani interními předpisy krátit práva a nároky zaměstnanců.

Doporučuji Vám se pokusit se zaměstnavatelem domluvit. Můžete se obrátit též na Inspektorát práce www.suip.cz

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová

NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší