Sloučení příspěvkových organizací

Dobrý den,

ráda bych se na vás obrátila s následujícím dotazem: V rámci města funguje Knihovna jako příspěvková organizace (zřizovatelem je město). Nyní chce město zřídit novou příspěvkovou organizaci (PO), která by provozovala činnosti spojené s kulturou a po „zaběhnutí“ této nové PO by došlo ke sloučení této nové PO s PO Knihovna. V činnosti by pokračovala nová PO jako organizace přejímající práva a závazky zaniklé PO Knihovna. Prosím jaký je postup sloučení z hlediska legislativního procesu vzhledem k zanikající PO Knihovna (knihovna by byla již bez právní subjektivity) a z hlediska pracovněprávního procesu vzhledem k zaměstnancům PO Knihovna (všichni zaměstnanci by byli převedení do nové PO)? Musí v rámci této změny Knihovna udělat celkovou inventarizaci knihovního fondu? Jaké jsou povinnosti s touto změnou v rámci Knihovního zákona (určitě by došlo k rozšíření ZL nové PO o aktivity spojené s činností knihovny a změny by byly odeslány do evidence knihoven na Ministerstvo kultury)?

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

Odpověď:

19. 11. 2018

Dobrý den,
dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o malých rozpočtových pravidlech platí, že každá příspěvková organizace může mít pouze jednoho zřizovatele, takže ke sloučení může dojít pouze u organizací se stejným zřizovatelem, což je v popsaném případě splněno.

Sloučení příspěvkových organizací znamená, že se dvě nebo i více organizací sloučí v jednu, jedna zaniká a druhá organizace se stává organizací nástupnickou, která také převezme veškeré závazky i zaměstnance. Procesem zrušení musí projít pouze jedna organizace, protože ta nástupnická zůstává.

V popsaném případě zanikne knihovna a její činnost bude vykonávána příspěvkovou organizací, se kterou se knihovna sloučí.

Samozřejmě bude potřeba změnit nástupnické organizaci její zřizovací listinu a zřizovatel bude muset upravit příspěvek, aby byly pokryty zvětšené náklady nástupnické organizace. Příspěvková organizace bude muset vypracovat inventarizaci majetku, práv a závazků, včetně inventarizace knihovního fondu. Knihovna musí dále předložit vyúčtování dotací.

Všechny důležité skutečnosti (jako je i sloučení nebo splynutí) má zřizovatel povinnost zveřejnit v Ústředním věstníku České republiky.

Novým provozovatelem knihovny, tj. poskytovatelem veřejných knihovních služeb, se sloučením stane nástupnická příspěvková organizace. Provozovatel knihovny je dle zák. 257/2001 Sb., knihovního zákona, povinen písemně oznámit ministerstvu každou změnu údajů evidovaných v evidenci knihoven, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Sloučení, příspěvkových organizací je z hlediska pracovního práva právní skutečností, díky níž dojde k přechodu práv a povinností také z pracovněprávních vztahů. Nástupnická příspěvková organizace, resp. nový zaměstnavatel vstoupí do všech práv a povinností, které měla sloučením zaniklá příspěvková organizace jako předchozí zaměstnavatel ve vztazích k zaměstnancům (§338 odst. 2 zák. 262/2006, Sb., zákoníku práce: „Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.“).

Z toho vyplývá, že nová nástupnická příspěvková organizace – nový zaměstnavatel, se stane zaměstnavatelem zaměstnanců knihovny, aniž by bylo nutné měnit pracovní smlouvy, tedy automaticky.

Pro zaměstnance knihovny se tedy nic podstatného nemění, budou stále zaměstnáni, pracovní smlouvy zůstanou platné.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší