Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Dobrý den.

Předseda našeho spolku jde na operaci a následně bude čerpat lázeňskou péči. Může někoho zmocnit, aby v tomto období za spolek jednal a podepisoval?

Děkuji.

Odpověď:

15.03.2023

Dobrý den.

Ano, je to takto možné řešit. Za spolek může jednat i osoba zmocněná předsedou spolku.

Jednat jménem spolku mohou:

a) Statutární orgán.
b) Na základě plné moci podepsané statutárním orgánem může jednat člen spolku nebo i jiná osoba.
c) Spolek taktéž, stejně jako každou právnickou osobu, zastupují také jeho členové nebo zaměstnanci v rozsahu, který je vzhledem k jejich zařazení nebo funkci obvyklý.

Zastupování spolku jeho zaměstnanci a řadovými členy v tuto chvíli ponechme stranou. Ve Vaší situaci je plná moc vhodným řešením.
Pokud tedy potřebujete nebo chcete, aby za spolek mohl jednat někdo jiný než statutární orgán, lze mu udělit plnou moc. Plnou moc může za spolek udělit statutární orgán. Statutární orgán může zmocnit nejen člena spolku, ale i jakoukoli osobu – nečlena, neodporuje-li to stanovám spolku.

Plnou moc musí podepsat zmocnitel (tj. za spolek plnou moc podepisuje jeho statutární orgán). Nic přitom nebrání tomu, aby spolek k zastupování zmocnil i několik osob na jedné listině, je ale třeba vymezit, kdo z těchto osob a v jakém rozsahu bude spolek zastupovat.

Náležitosti plné moci obecně jsou: jméno, datum narození (příp. rodné číslo) a bydliště toho, kdo plnou moc udílí (zmocnitel) a komu zmocnění uděluje (zmocněnec) s jeho osobními údaji. Dále rozsah zmocněncova oprávnění (např. zastoupení zmocnitele – zde spolku – při podání návrhu na zápis změn u spolku do spolkového rejstříku atd.), datum a podpis zmocnitele.

Podpisy na plné moci obecně není třeba úředně ověřovat, pokud to zákon pro konkrétní případ výslovně nestanoví. Velká část běžných jednání za spolek ověření podpisů na plné moci nevyžaduje.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší