Daňové zvýhodnění na dítě v případě jeho dlouhodobé absence ve studiu z důvodu nemoci

Dobrý den.

Jsem zaměstnána na půl úvazku v městském kulturním centru. Mám syna, který letos končí základní školu, bohužel se po vážném úrazu, k němuž došlo letos v únoru, dlouhodobě léčí. V září tedy zatím nenastoupí k dalšímu studiu a prognóza je bohužel zatím nejasná. Účetní mi v práci sdělila, že si v takovém případě už nebudu moci uplatnit žádné daňové zvýhodnění na syna. Je to opravdu tak?

Děkuji.

Odpověď:

15.05.2023

Dobrý den.

Slevu lze uplatnit na nezaopatřené vyživované dítě žijící ve společné domácnosti.

Nezaopatřenost dětí je vymezena jednak ve dvou zákonech – v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Podle obou zákonů může být nezaopatřeným dítětem:
1) dítě od narození do skončení povinné školní docházky,
2) osoba, nejdéle do 26. roku věku, pokud:
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (a nepobírá invalidní důchod 3. st.),
c) není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nezaopatřeným dítětem je také dítě, které je po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Dále se pak za vyživované dítě poplatníka pro účely zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:
1) nezletilým dítětem,
2) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
a) soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře – viz výše,
b) nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Na tyto děti je možno dle §35c zák.586/1992 Sb., o daních z příjmů, uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti.

Váš syn je jednak nezletilý a patrně ani nemá ještě přiznaný invalidní důchod 3. stupně a jednak není ze zdravotních důvodů schopen pracovat ani se na budoucí povolání připravovat, takže nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, máte a můžete i uplatnit.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší