Sbírkové předměty v účetnictví

Musí být muzejní sbírkové předměty zaúčtované v hmotném majetku příspěvkové organizace – viz ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb. a s ustanovením § 71 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., že sbírky muzejní povahy cituji… Nově se zde uvádějí (v rozvaze SÚ 032 Kulturní předměty) i předměty evidované ve sbírce u MK, které jsou ale evidovány v účetnictví samostatně.

Znamená to tedy, že každý sbírkový předmět bude mít svoji kartu majetku?
– Je účetní zákon + vyhlášky nadřazen zák. 122/2000 Sb. ?
– Každý rok předáváme zřizovateli kopie Darovacích smluv sbírkových předmětů s odhadem ceny, který provádíme my, ne soudní znalci, a zřizovatel žádá o prominutí daně z těchto darů.
– Jestliže je to nutné, tak na základě čeho?
– Má být tzv. kvalifikovaný odhad ceny darovaného předmětu součástí Darovací smlouvy nebo hodnota má být automaticky 1 Kč? Zvedá se tím hodnota sbírky?
– Je tzv. kvalifikovaný odhad relevantní?

Děkuji za odpověď a zdravím

Odpověď:

08.11.2018

Dobrý den.

nejsem účetní a v naší poradně bohužel nezpracováváme specializovaně účetní dotazy. Tedy jen rámcově :

Podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle odst. 4 § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb., která hovoří o oceňování sbírek muzejní povahy a o účtování o sbírkách v muzeích a galeriích, které nejsou podnikatelskými subjekty (tedy především v muzeích a galeriích zřizovaných státem a územními samosprávnými celky, ale i jinými neziskovými subjekty, např. i spolky), platí, že se sbírka muzejní povahy, u které není známa její pořizovací cena (třeba sbírka darovaná ) oceňuje 1,- Kč.
Je-li u sbírky cena známa (často např. u zakoupené sbírky), účtuje se ta cena. Pokud byla sbírka oceněna na 1,- Kč, tak při rozšíření rozsahu sbírky se cena sbírky nemění a zůstává 1,- Kč. Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění sbírky se nemění a zůstane tu 1,- Kč, ale cena toho sbírkového předmětu se vykáže v Rozvaze na majetkovém účtu č. 032 v položce „A.II.2. Kulturní předměty“.

Výše uvedené je můj názor na věc, ale opravdu nejsem účetní.
Dle mého názoru by však každý sbírkový předmět měl mít svoji vlastní kartu majetku.
Sbírky se neodepisují ani účetně ani daňově.

Vzhledem k tomu, že jakékoli určení ceny daru není obligatorní náležitostí darovací smlouvy dle § 2055 zák. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, domnívám se, že odhad ceny daru nemusí být ani v darovací smlouvě, která se týká sbírkového předmětu.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví není nadřazen zákonu č.122/2000 sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Oba mají stejnou právní sílu, každý upravuje tu svou oblast.
Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu. Vyhlášky jakožto prováděcí předpisy smí být vydávány jen na základě výslovného zmocnění zákonem a smí obsahovat jen taková pravidla či normy , které odpovídají zákonnému zmocnění- zásada secundum et intra legem.
To znamená, že vyhláška je svojí právní silou na nižším stupni než zákon, tedy je zákonu podřízena. Vyhlášky vztahující se k zákonu o účetnictví provádějí tento zákon a vycházejí z něj, tedy jsou mu podřízeny.
Mají rovněž nižší právní sílu než zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, dokonce by se dalo říct, že s tímto zákonem nemají vyhlášky vztahující se k zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví až tak moc společného.

S dotazy ohledně účetnictví sbírek se prosím obracejte na http://www.icu.cz nebo sem: https://www.dauc.cz/?well=ucetnikavarna

Nebo se zkuste obrátit na Asociaci muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší