Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Dobrý den,

jsem sbormistrem sboru při gymnáziu v Ostravě. Jelikož jsme se rozhodli založit spolek, který by financoval aktivity sboru, začali jsme vyplňovat postupně všechny listiny potřebné k založení. Problém nastal se sídlem spolku, četl jsem na internetu, ale bohužel jsem se do toho akorát zapletl. Jestli to chápu správně, musíme napsat prvně žádost na kraj (zřizovatel gymnázia), který rozhodne s umístěním spolku, a pak až můžeme podat žádost? Které listiny k tomuto samotnému potřebujeme?

Děkuji.

Odpověď:

02.06.2019

Dobrý den,
§ 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, říká:

    1. (1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.
    1. (2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
    1. (3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.

Rozhodující pro souhlas s umístěním sídla je tedy zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí. V případě, že je vlastníkem právnická osoba musí být souhlas podepsán osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu – typicky statutárním orgánem.
Vaše škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj. Kraj a obec jsou územní samosprávné celky a na jejich rozpočet a hospodaření se vztahuje zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předává územní samosprávný celek své příspěvkové organizaci svůj majetek do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Současně ve zřizovací listině podle § 27 odst. 2 písm. f) vymezí majetková práva, která organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena.
Podle §27 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.
Škola tedy má zřizovací listinu – bude jí mít uveřejněnu někde na svém webu.
Ve zřizovací listině školy jsou vymezena majetková práva příspěvkové organizace. Jedná se o svěřený majetek, škola jakožto příspěvková organizace od zřizovatele svěřený majetek nevlastní. Školy mohou obvykle tento majetek:

  • držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla zřízena
  • nakládat s movitým a nemovitým majetkem v rámci předmětu své činnosti (často včetně nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce)
  • a odprodávat neupotřebitelný movitý majetek podle dalších “instrukcí” a vnitřních předpisů zřizovatele.

Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku ve zřizovací listině neuvedená, vykonává zřizovatel (zde patrně obec nebo kraj) a organizace je oprávněna taková práva vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Škola má majetek, který užívá, pouze svěřený ale stále je jeho vlastníkem zřizovatel. Ve zřizovací listině má pak škola vymezeno, jak může s majetkem nakládat.
Platí, že nelze užít více práv, než mám, či než mi bylo svěřeno.
Pokud nemá škola ve zřizovací listině výslovně uvedeno například, že může udělovat souhlas vlastníka s umístěním sídla jiným právnickým osobám, které chtějí sídlit v budově školy, kterou vlastní zřizovatel, nemůže škola souhlas udělit a souhlas s umístěním sídla spolku musí udělit zřizovatel školy, který vlastní budovu školy.
Tedy podívejte se do zřizovací listiny školy, zda ředitel školy může samostatně udělovat souhlasy s umístěním sídla jiným právnickým osobám.
Předpokládám však, že toto škola nemůže.

Ředitel příspěvkové organizace – školy obvykle totiž může zcela samostatně podepsat nájemní smlouvu – tedy třeba spolku poskytnout prostory k činnosti – k tomu souhlas zřizovatele ředitel školy obvykle nepotřebuje, jelikož to je oprávnění, které zřizovatelé příspěvkovým organizacím obvykle svěřují.
Jiné je to s udělováním souhlasu vlastníka – ten zřizovatelé příspěvkovým organizacím obvykle nesvěřují.
Nevím, o které ostravské gymnázium jde, ale předpokládám, že jeho zřizovací listina je koncipována tak, jak je u obdobných příspěvkových organizací obvyklé.
O souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku v budově gymnázia musíte žádat zřizovatele.

Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku podávají zakládající členové spolku anebo již zvolený budoucí statutární orgán spolku. Žádost podáváte v tomto případě Moravskoslezskému kraji, přiložíte buď pověření budoucího statutárního orgánu, který za vznikající spolek jedná (např. doklad o volbě) anebo žádost opatříte prostými podpisy zakládajících členů (alespoň tři).
K žádosti dále přiložíte souhlas ředitele gymnázia se záměrem umístit sídlo spolku do budovy školy – stručný souhlas s prostým podpisem.
Souhlas kraje jakožto vlastníka musí být opatřen ověřeným podpisem Hejtmana kraje nebo jiné osoby k podepisování za kraj pověřené.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší